Cudzoziemcy/Repatrianci

Formy pomocy dla repatriantów

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji realizuje zadania Starosty Powiatu Wrocławskiego w zakresie wsparcia repatriantów.

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji udziela repatriantowi oraz członkom jego najbliższej rodziny, jednorazowo, w drodze decyzji, pomocy ze środków budżetu państwa na:

 1. pokrycie kosztów przejazdu lub przelotu oraz przewozu mienia do Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości dwukrotności ceny biletu kolejowego drugiej klasy od najbliższej miejscu zamieszkania repatrianta za granicą stacji kolejowej do miejsca osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,
 2. zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, w wysokości dwukrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w kwartale poprzedzającym dzień przyznania pomocy, na repatrianta i każdego członka najbliższej rodziny repatrianta,
 3. pokrycie kosztów związanych z podjęciem w Rzeczypospolitej Polskiej nauki przez osobę małoletnią, podlegającą obowiązkowi szkolnemu w rozumieniu art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na każde dziecko.

W celu wypłaty wyżej wymienionych form pomocy repatrianci zamieszkujący na terenie powiatu wrocławskiego powinni zwrócić się z ww. decyzją i oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać kwotę przyznanej pomocy do Starosty Powiatu Wrocławskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny we Wrocławiu (druk oświadczenia do pobrania).


Ponadto na wniosek repatrianta, w drodze decyzji, Starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania może udzielić repatriantowi, który poniósł koszty związane z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego, oraz jego najbliższej rodzinie pomocy finansowej na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez niego kosztów. Wniosek należy złożyć w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta obywatelstwa polskiego.

Aby ubiegać się o pomoc finansową na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów, należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą:

 • wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej (druk wniosku do pobrania),
 • oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że dane i informacje we wniosku są prawdziwe (zawarte we wniosku o przyznanie pomocy),
 • oświadczenie o numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać kwotę przyznanej pomocy (druk oświadczenia do pobrania),
 • dowód poniesienia kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta w Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku osoby małoletniej − dowód poniesienia kosztów przez osobę, pod której opieką pozostaje (np. faktury VAT z dowodem zapłaty),
 • kopię decyzji wojewody w sprawie potwierdzenia posiadania przez wnioskodawcę obywatelstwa polskiego,
 • dokument, z którego wynika tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu mieszkalnego, którego dotyczy wniosek (np. akt notarialny),
 • inne dokumenty potwierdzające okoliczności wymienione we wniosku.

Wypłata świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach realizuje zadanie Starosty Powiatu Wrocławskiego dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych przyznanych w drodze decyzji przez Wojewodę Dolnośląskiego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyznanie i wypłata świadczenia pieniężnego:

 1. Świadczenie pieniężne przyznaje w drodze decyzji wojewoda właściwy do przyjęcia wniosku o przyznanie świadczenia.
 2. Wypłaty świadczenia pieniężnego są dokonywane co miesiąc przez starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu poprzez przelew na rachunek bankowy wskazany przez cudzoziemca.

Osoby zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego i uprawnione do wypłaty świadczenia pieniężnego powinny zwrócić się z ww. decyzją oraz oświadczeniem o numerze rachunku bankowego, na który należy przekazać środki do Starosty Powiatu Wrocławskiego za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny we Wrocławiu, celem wypłaty przyznanego świadczenia (druk oświadczenia do pobrania).