Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich

Na terenie powiatu wrocławskiego funkcjonuje Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich z siedzibą przy ul. 1 Maja 43c przeznaczony dla 30 osób. Środowiskowy Dom Samopomocy to ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy w przystosowaniu do życia w środowisku rodzinnym i społecznym.

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym, rozwijaniu umiejętności interpersonalnych, kształtowaniu pozytywnych relacji społecznych, treningu umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijaniu zainteresowań oraz terapii ruchowej.

Podczas pobytu w placówce uczestnicy mogą skorzystać z proponowanych form terapii zajęciowej w poszczególnych pracowniach:

 • rehabilitacyjnej,
 • społecznej,
 • kulinarnej,
 • gospodarstwa domowego,
 • arteterapii oraz bukieciarsko-stolarskiej,
 • muzykoterapii,
 • biblioterapii,
 • komputerowej.

Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

O skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy mogą ubiegać się:

 • osoby z niepełnosprawnością intelektualną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi,

zamieszkałe na terenie powiatu wrocławskiego.

Wniosek o skierowanie do ww. domu składa się do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o skierowanie (druk wniosku do pobrania), dołączając:

 • zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub lekarza neurologa o występujących zaburzeniach psychicznych (druk zaświadczenia lekarskiego do pobrania),
 • zaświadczenie lekarza rodzinnego o stanie zdrowia i o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach domu wraz z informacją o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizycznie (druk zaświadczenia lekarskiego do pobrania),
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, o ile osoba takie posiada.

Ponadto Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich zapewnia bezpłatny i bezpieczny transport dla uczestników ww. Domu z miejsca zamieszkania do ośrodka.