Deklaracja dostępności

Domyślna grafika

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.pcpr.wroclaw.pl.

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 01.04.2021

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.08.2021

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 03.08.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Znajdujące się w aktualnościach zdjęcia nie zawsze posiadają właściwe opisy alternatywne, wyjaśniające co zawiera fotografia. 
Znajdujące się w aktualnościach filmy nie posiadają napisów dla Osób Głuchych, brak także audiodeskrypcji dla Osób Niewidomych.
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Na stronie znajdują się dokumenty opublikowane, które są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, pochodzą z innych systemów, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub usunięcie ich wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 01.04.2021 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Podmiot publiczny.
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 31.03.2021

 

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Styrenczak, pcpr@pcpr.wroclaw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71/72 21 860. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Organ nadzorujący: Dyrektor PCPR we Wrocławiu

Adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl, tel. 71/72 21 860

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich  www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

1. Sekretariat, punkt podawczy korespondencji, punkt obsługi interesantów, sale do spotkań z interesantami znajdują się w głównej siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu mieszczącej się przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław (budynek Starostwa Powiatowego).
2. Miejsca parkingowe przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się na parkingu przed budynkiem Starostwa Powiatowego.
3. Prawo wstępu z psem asystującym możliwe jest na teren nieruchomości użytkowanej przez PCPR we Wrocławiu.
 

OPIS DOSTĘPNOŚCI NIERUCHOMOŚCI:
ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu, siedziba główna PCPR we Wrocławiu znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego we Wrocławiu

Budynek wyposażony jest w podjazd dla wózków, szerokie przestronne schody zapewniają bezpieczne wejście i wyjście interesantów. W budynku, w pobliżu wejścia głównego umieszczona jest tablica informacyjna.
Na parterze znajduje się winda umożliwiająca dostanie się na poszczególne piętra Osobom mającym trudności z poruszaniem się po schodach. W budynku obecnie brakuje pętli indukcyjnych i nie ma oznaczeń w alfabecie Braille̕ a. Brak na miejscu tłumacza języka migowego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu mieści się na 4. piętrze budynku.
Posiadamy dostosowaną dla Osób z niepełnosprawnościami toaletę, gdzie dla matek z małymi dziećmi umieszczono przewijak.
Aktualnie trwają prace modernizacyjne nad dostosowaniem pozostałych elementów budynku dla osób o szczególnych potrzebach takie, jak np. dostosowanie schodów wejściowych i klatki schodowej dla Osób Niewidomych i Niedowidzących.
Zabezpieczenie szklanych elementów w drzwiach taśmami o odpowiednim kontraście dla Osób Niedowidzących.

Dostępność tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oferuje usługę Wideotłumacza dla Osób Głuchych.
Można u nas skorzystać z Wideotłumacza od razu, nie trzeba się specjalnie umawiać.
Jak to zrobić? Gdy wejdziesz do budynku przy ulicy Kościuszki 131, wejdź na IV piętro do siedziby PCPR, do pokoju nr 435. Tam poinformuj pracowników, że potrzebujesz Wideotłumacza. Na przykład możesz mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Trzeba będzie chwilę poczekać i zostanie uruchomiona usługa Wideotłumacz.
Usługa jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.45.

 

 


Source URL: https://pcpr.wroclaw.pl/strona/599-deklaracja-dostepnosci