RODO

Domyślna grafika

Ochrona Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest Pani Małgorzata Czartoryska, telefon kontaktowy: 519-375-959.

KLAUZULA REALIZACJI OBOWIĄZKU INFORMACJI W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Szanowni Państwo,

wraz ze zmianami prawnymi dotyczącymi wejścia w życie nowego rozporządzenia RODO- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), chcieliśmy Państwa poinformować o najważniejszych zmianach.

Nowe przepisy wymagają prowadzenia m.in. klarownej polityki klauzul informacyjnych i powiadomienia w jakim celu, czasie i zakresie używamy Państwa danych osobowych.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Jeżeli chcieliby Państwo zrealizować prawo do pozyskania informacji o tym jakie dane osobowe przetwarzamy prosimy o kontakt pod adres e-mail www.iod.mc@uslugirodo.eu
adres pocztowy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław lub prosimy o kontakt telefoniczny: 519-375-959

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie?

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

 • stosowania zasad i form sprawowania oraz organizowania pieczy zastępczej,
 • sprawowania pomocy w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej,
 • stosowania zasad finansowania wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • wykonywania zadań w zakresie postępowania adopcyjnego,
 • opracowania i realizacji powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka – po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,
 • prowadzenia specjalistycznego poradnictwa,
 • prowadzenia mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • prowadzenia ośrodków interwencji kryzysowej,
 • udzielania informacji o prawach i uprawnieniach,
 • szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • doradztwa metodycznego dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu powiatu,
 • podejmowania innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych,
 • sporządzania sprawozdawczości oraz przekazywania jej właściwemu wojewodzie, w formie dokumentu elektronicznego, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego,
 • sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej,
 • opracowania i realizacji powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • opracowania i realizacji programów służących działaniom profilaktycznym mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie,
 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia,
 • zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach interwencji kryzysowej,
 • przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie: sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych, zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, szkolenie i przekwalifikowanie osób niepełnosprawnych, usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
 • przyznawania dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych,
 • otrzymania ze środków Funduszu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
 • zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej,
 • zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych,
 • pomocy udzielanej repatriantom, posiadaczom Karty Polaka oraz cudzoziemcom, wnioskodawcom pilotażowego programu „Aktywny samorząd",
 • przyznawania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie dla osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą po 1 stycznia 2012 r.,
 • przyznawania pomocy na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie oraz na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę
  i młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
 • ustalanie odpłatności rodzicom biologicznym za pobyt dzieci w pieczy zastępczej,
 • umarzanie w całości lub w części łącznie z odsetkami, rozkładanie na raty, odstępowanie od ustalenia opłaty ponoszonej przez rodziców biologicznych za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej,
 • dochodzenia świadczeń alimentacyjnych na dzieci umieszczone w pieczy zastępczej,
 • przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • przyznawania świadczeń na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem
  o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • przyznawania dodatku wychowawczego dla dziecka przebywającego w pieczy zastępczej,
 • przyznawania świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej,
 • przyznania środków finansowych na pokrycie niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem Rodzinnego Domu Dziecka,
 • przyznawania środków finansowych na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnym, w którym prowadzony jest Rodzinny Dom Dziecka,
 • przyznawania środków finansowych na utrzymanie lokalu mieszkalnego dla rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka,
 • przyznawanie dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
 • przyznawania świadczeń na pokrycie kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki,
 • zawierania umów z zawodowymi rodzinami zastępczymi i prowadzącymi rodzinne domy dziecka,
 • zgłaszania do ubezpieczenia zdrowotnego dzieci umieszczonych w pieczy zastępczych oraz dzieci biologicznych osób które pełnią funkcje rodziny zastępczej zawodowej lub prowadzą rodzinny dom dziecka.

Podstawy prawne przetwarzania Państwa danych osobowych, to:

 • Art. 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r., poz. 697 ze zm.),
 • Art. 23a , art. 91 ust. 2-8, art. 100 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.),
 • Art. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U z 2015, poz. 1390),
 • § 11 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatów, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015 poz. 926),
 • § 5 ust. 1-6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U z 2007 nr 230 poz. 1694 z późn. zm.),
 • § 3 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r.
 • w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 102),
 • § 3 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu środków wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz. U. z 2015 r. poz.93),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014 r. poz. 1987),
 • Art. 17a ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609),
 • Art. 8b ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2017 r. poz. 1459 ze zm.),
 • Art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511) oraz rozdz. II ust. 3 załącznika nr 1 do uchwały nr 14/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 lutego 2014 r.

Czy podanie danych osobowych przez Państwa jest obowiązkowe?

Wymagamy podania przez Państwa następujących danych osobowych, aby móc wykonać zadania nałożone na Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
w obowiązujących przepisach, które wskazano powyżej, jak też przetwarzać dane osobowe w celu ochrony żywotnych interesów osoby.

Jakie przysługują Państwu uprawnienia wobec Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych-RODO, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz aktualizacji Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia.

Maja Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego

, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Od 25 maja 2018 r. będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod tym samym adresem.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe nie są przez nas udostępniane innym podmiotom, poza sytuacjami uzasadnionymi prawnie na żądanie określonych organów.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas maksymalnie określony przepisami dotyczącymi obowiązków statystyki i archiwizacji.

W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Państwa dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Nie.

Czy przetwarzamy Państwa dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie.


Source URL: https://pcpr.wroclaw.pl/strona/578-rodo