Usamodzielniani wychowankowie

Pomoc osobom pełnoletnim, opuszczającym rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą

Osoba pełnoletnia opuszczająca rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną jest objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem.

Usamodzielnianym wychowankom udziela się pomocy:

• pieniężnej na kontynuowanie nauki,
• pieniężnej na usamodzielnienie,
• na zagospodarowanie,
• w uzyskaniu zatrudnienia,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych,
• prawnej i psychologicznej.

Pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie przysługuje osobie usamodzielnianej, która przebywała w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą spokrewnioną) lub przez okres co najmniej 1 roku (w przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – terapeutyczną).

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki, w wysokości nie mniej niż 526,00 zł miesięcznie, przysługuje osobom usamodzielnianym, jeżeli kontynuują naukę w szkole, uczelni, zakładzie kształcenia nauczycieli, na kursach lub u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego. Pomoc jest przyznawana na czas nauki, nie dłużej jednak niż do 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przyznaje się i wypłaca za okres miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie pomocy.

- wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie jest przyznawana na zaspokojenie ważnej potrzeby życiowej osoby usamodzielnianej. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200,00 zł. Wysokość jednorazowego świadczenia z tytułu usamodzielnienia uzależniona jest od formy opieki zastępczej, z której wychowanek korzystał, oraz od długości okresu przebywania dziecka poza rodziną w danej formie opieki zastępczej.

- W przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza rodzinę spokrewnioną z dzieckiem, kwota pomocy pieniężnej na usamodzielnienie wynosi 3.470,00 zł.

- W przypadku osób opuszczających rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo – wychowawczą lub regionalną placówkę opiekuńczo – wychowawczą, wysokość pomocy na usamodzielnienie wynosi:
6.939,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat,
3.470,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat,
1.735,00 zł – dla osób przebywających w pieczy zastępczej przez okres od 1 roku do 2 lat.

- wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.


Pomoc na zagospodarowanie jest wypłacana jednorazowo, w szczególności na materiały potrzebne do przeprowadzenia remontu, wyposażenia mieszkania, pomoce naukowe, sprzęt rehabilitacyjny lub mogący służyć do podjęcia zatrudnienia. Przysługuje usamodzielnianym wychowankom, których dochód nie przekracza 1.200,00 zł, w wysokości nie niższej niż 1.577,00 zł (3.154,00 zł - w przypadku osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

- wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie,

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

 

Świadczenia pieniężne dla osób opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy

Osoba usamodzielniana zostaje objęta pomocą mającą na celu jej życiowe usamodzielnienie i integrację ze środowiskiem poprzez pracę socjalną, a także pomocą:

• pieniężną na usamodzielnienie,
• pieniężną na kontynuowanie nauki,
• na zagospodarowanie – w formie rzeczowej,
• w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym,
• w uzyskaniu zatrudnienia.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie

Prawo do pomocy ma osoba, która w danej formie opieki przebywała co najmniej rok.
Pomoc pieniężna na usamodzielnienie i na kontynuowanie nauki przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Kryterium uprawniającym do pomocy jest:

• dla osoby usamodzielnianej gospodarującej samotnie dochód nie przekraczający 200% kwoty kryterium dochodowego na osobę samotnie gospodarującą (kwota kryterium to: 701,00 zł),
• dla osoby usamodzielnianej żyjącej w rodzinie dochód na osobę nie przekracza 200% kryterium dochodowego (528,00 zł).

Podstawą ustalenia wysokości świadczeń jest kwota 1.763,00 zł. Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby usamodzielnianej, opuszczającej dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie lub dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, ustala się w kwocie odpowiadającej:

- 400% podstawy, o której mowa w art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, zwanej dalej "podstawą" - w przypadku gdy osoba usamodzielniana opuszcza dom dla matek z małymi dziećmi i kobiet w ciąży

- 400% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej trzech lat.

- 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat.

- 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w domu pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie przez okres od roku do dwóch lat.


Wysokość pomocy pieniężnej na usamodzielnienie dla osoby opuszczającej schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno – wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę lub młodzieżowy ośrodek wychowawczy ustala się w kwocie odpowiadającej:

- 300% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej trzech lat.

- 200% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres powyżej dwóch lat do trzech lat.

- 100% podstawy - w przypadku gdy osoba usamodzielniana przebywała w schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym, specjalnym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, młodzieżowym ośrodku socjoterapii zapewniającym całodobową opiekę lub młodzieżowym ośrodku wychowawczym przez okres od roku do dwóch lat.

- wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

 

Pomoc pieniężna na kontynuowanie nauki.

Pomoc ta przyznawana na dany rok nauki w wysokości 30% podstawy miesięcznie - obecnie 528,90 zł może być świadczona w sytuacji kontynuowania nauki na poziomie gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia. Pomoc na kontynuowanie nauki przysługuje od miesiąca złożenia wniosku oraz przedstawieniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego naukę w szkole. Zaświadczenie takie należy przedkładać w Centrum po rozpoczęciu każdego semestru.

- wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

 

Pomoc na zagospodarowanie - w formie rzeczowej

Pomoc ta wynosi do 300% podstawy. Jest ona równa tej kwocie w przypadku osoby usamodzielnianej niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

- wniosek o przyznanie pomocy na zagospodarowanie;

- oświadczenie złożone na wniosek strony;

- weryfikacja Indywidualnego Programu Usamodzielnienia.

 

Pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych:

Informowanie oraz pomoc uzyskaniu mieszkania socjalnego z zasobów gminy.
Umożliwienie okresowego zamieszkania w mieszkaniu chronionym.

Pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w szczególności:

Informowanie o instytucjach wspomagających w poszukiwaniu pracy.
Współpraca z powiatowym urzędem pracy.
Doradztwo zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, uczestniczenia w kursach przygotowawczych, pomoc w wyborze zawodu, itp.

Pomoc prawna i psychologiczna.

Informujemy, że pomoc prawna dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej oraz osobom opuszczającym dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę, młodzieżowy ośrodek wychowawczy udzielana jest w każdy czwartek w godzinach 10.00-12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, po wcześniejszym telefonicznym/osobistym ustaleniu terminu.

Pomocy psychologicznej udzielają psychologowie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Potrzebę wsparcia psychologicznego należy zgłosić telefonicznie lub osobiście.