Podsumowanie realizacji projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”

Dodane przez admin - wt., 19/01/2021 - 13:52

Kategoria

FE_PR-DS-UE_EFS-poziom-PL

Podsumowanie realizacji projektu ,,Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego"


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. realizowało projekt „Piecza Zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Całkowita wartość projektu wynosiła 1 597 166,40 zł, w tym dofinansowanie 1 513 166,40 zł i wkład własny 84 000 zł.


W ramach projektu wsparciem zostały objęte osoby z rodzin zastępczych niezawodowych, zawodowych i spokrewnionych, a także osoby z rodzinnych domów dziecka, dzieci poniżej 15 roku życia, dzieci i młodzież powyżej 15 roku życia z rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, kandydaci na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe oraz kadra zarządzającą i pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek Oświatowych oraz Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Z proponowanych form wsparcia łącznie skorzystało 421 osób, w tym 188 osób z rodzin zastępczych, 107 dzieci i młodzieży oraz 126 pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek Oświatowych i Opiekuńczo – Wychowawczych.
Celem projektu było zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży oraz opiekunów usamodzielnienia z terenu Powiatu Wrocławskiego.
W ramach projektu zostały przeprowadzone następujące zadania:

 1. Szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze,
 2. ,,Trening umiejętności Wychowawczych",
 3. Warsztaty pt. ,,Świat Dziecka",
 4. Superwizja grupowa,
 5. Szkolenie opiekunów usamodzielnienia,
 6. Prowadzenie poradnictwa m.in. psychologicznego, pedagogicznego i specjalistycznego,
 7. Pomoc prawna,
 8. Zatrudnienie w rodzinach zastępczych osób do pomocy przy sprawowaniu opieki i przy pracach gospodarskich,
 9. Warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży,
 10. Warsztaty kompetencji społecznych dla dzieci i młodzieży,
 11. Trening umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży,
 12. Gra Symulacyjna ,,Krok w przyszłość" dla dzieci i młodzieży,
 13. Warsztaty z psychologiem dla dzieci i młodzieży,
 14. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, poradnictwa w uzyskaniu lokalu mieszkalnego,
 15. Prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy.
 16. Usługi brokera edukacyjnego,
 17. Specjalistyczne usługi psychologiczne, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne.

W ramach projektu podjęto również działania związane ze współpracą instytucji lokalnych poprzez przeprowadzenie 12 szkoleń dla Ośrodków Pomocy Społecznej, Placówek Oświatowych oraz Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu Powiatu Wrocławskiego. Tematyka szkoleń obejmowała zagadnienia dotyczące realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przez Organizatora Pieczy Zastępczej, wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością oraz przemocy w świecie wirtualnym i jej skutków w świecie realnym.
Dzięki realizacji projektu nastąpiła istotna poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób przebywających w pieczy zastępczej. Proponowane szkolenia i formy wsparcia znacząco wpłynęły na podniesienie kompetencji, rozwój i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, co ma bezpośredni wpływ na jakość sprawowanej opieki oraz radzenie sobie z problemami i trudnościami wychowawczymi. Uczestnictwo dzieci i młodzieży w szkoleniach oraz specjalistycznym wsparciu umożliwiło im naukę i rozwój umiejętności społecznych, pracę nad poczuciem własnej wartości jako siły społecznej w dalszym rozwoju edukacyjnym i społecznym.

zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zdjecie 4
zdjecie 5
zdjecie 6
zdjecie 1
zdjecie 2
zdjecie 3
zdjecie 4
zdjecie 5
zdjecie 6