Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko opiekuna w mieszkaniu chronionym w Kątach Wrocławskich

Dodane przez cieslik - wt., 15/11/2022 - 09:31

Kategoria

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

zatrudni osobę na stanowisko

opiekuna w mieszkaniu chronionym na 0,5 etatu

w Kątach Wrocławskich

WYMAGANIA:

 1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 2. Korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
 4. Posiadanie wykształcenia:
 1. wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych

lub

 1. średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności.
 1. Mile widziane:
 1. doświadczenie zawodowe w pomocy społecznej,
 2. prawo jazdy kat. B,
 3. samochód.

INFORMACJE DODATKOWE:

Opiekun jest między innymi odpowiedzialny za realizację programu (planu) usamodzielnienia oraz wspieranie  mieszkańców. Jego działalność powinna mieć charakter koordynujący, a do jego zadań powinien należeć w szczególności:

 1. nadzór nad organizacją mieszkania – podejmowanie działań o charakterze administracyjnym związanych z bezpośrednim zarządzaniem mieszkaniem, w tym także sprawowanie opieki nad właściwym użytkowaniem mieszkania przez jego mieszkańców,
 2. współpraca i wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów, w szczególności udzielanie pomocy i wskazywanie sposobów załatwiania bieżących spraw codziennych, osobistych i urzędowych,
 3. uczestnictwo i koordynacja wsparcia  świadczonego w mieszkaniu,
 4. wspieranie i kontrola mieszkańca w realizacji programu (planu) usamodzielnienia  oraz  w razie potrzeby dokonywanie oceny sytuacji mieszkańca warunkującej zakres i rodzaj świadczonego wsparcia,
 5. współpraca z rodzinami mieszkańców oraz opiekunami usamodzielnienia,
 6.  pomoc w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy mieszkańcami – rola mediatora,
 7.  kontrola przestrzegania praw i obowiązków przez mieszkańców.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. CV i list motywacyjny,
 2. Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  do pobrania ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu: http://www.pcpr.wroclaw.bip-e.pl,
 4. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwo popełnione umyślnie.
 5. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO.  Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).”

   7). Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

IV piętro, pok. 431

lub na adres e- mail: pcpr@pcpr. wroclaw.pl

z dopiskiem,, Oferta pracy na stanowisko opiekuna mieszkania chronionego”

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać do dnia 30 listopada 2022 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519375959,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 §1, art.
  221 §4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym, poza
  ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
 5. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
 6. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7.  kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
 9. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 10. dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. 

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 (w tym celu należy posłużyć się dokumentem - Wniosek o udostępnienie danych osobowych, znajdującym się na stronach www. oraz w Sekretariacie, a następnie złożyć
je dwóch egzemplarzach w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr.wroclaw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.