Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ogłasza nabór na stanowisko psychologa w Dziale Wsparcia Rodziny.

Dodane przez cieslik - wt., 16/07/2024 - 17:28

Kategoria

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WROCŁAWIU

zatrudni na zastępstwo osobę na stanowisko

psychologa w Dziale Wsparcia Rodziny

Liczba etatów: 1

Wymiar etatu: pełny etat

Miejsce pracy: siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz teren Powiatu Wrocławskiego

WYMAGANIA KONIECZNE:

 1. Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia.
 2. Co najmniej 2 – letnie doświadczenie zawodowe w poradnictwie rodzinnym.
 3. Doświadczenie w pracy diagnostycznej oraz terapeutycznej.
 4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 5. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku psychologa.
 7. Znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o pomocy społecznej oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 8. Dyspozycyjność.
 9. Obywatelstwo polskie.
 10. Prawo Jazdy kat. B.
 11. Samochód.

Wymagania dodatkowe:

 1. Minimum 2-letni staż pracy w zawodzie psychologa.
 2. Predyspozycje osobowościowe: odpowiedzialność, komunikatywność, staranność, terminowość, cierpliwość, samodzielność, kreatywność, kultura osobista, sprawna organizacja pracy.
 3. Opanowanie i umiejętność pracy i kontaktu z sytuacjach stresowych.
 4. Umiejętność pracy zespołowej.
 5. Swoboda komunikowania się w mowie i piśmie.
 6. Obsługa urządzeń biurowych.

GŁÓWNE OBOWIĄZKI:

 1. Udzielanie wsparcia, poradnictwa, konsultacji psychologicznych i/lub prowadzenie terapii psychologicznej dla dzieci umieszczonych w rodzinnych formach pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego.
 2. Wspomaganie i edukowanie rodzin zastępczych borykających się z problemami, w tym opiekuńczo - wychowawczymi.
 3. Udzielanie wsparcia rodzicom zastępczym i ich dzieciom biologicznym.
 4. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla dzieci przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej i sporządzanie stosownych na te okoliczności opinii oraz diagnoz.
 5. Sporządzanie opinii psychologicznych wg potrzeb oraz w ramach współpracy z sądami
  i innymi instytucjami i podmiotami w zakresie pieczy zastępczej.
 6. Przeprowadzanie badań psychologicznych dla kandydatów na rodziny zastępcze
  i sporządzanie stosownych opinii.
 7. Ścisła i stała współpraca z rodzinami zastępczymi, pracownikami Działu Wsparcia Rodziny.
 8. Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej (Oceny Zasadności pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, Ocena Rodziny Zastępczej).
 9. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej w jednostce.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. List motywacyjny.
 2. CV.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (dyplom) oraz ewentualne dodatkowe uprawnienia.
 4. Kopie świadectw pracy.
 5. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 6. Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności
  za przestępstwo popełnione umyślnie.
 7. Oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, w celu realizacji procesów rekrutacji teraz i w przyszłości. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej RODO.  Konieczne dodatkowe dane niewymagane przepisami są zgodne z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 530).”

   7). Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

Wymagane dokumenty należy składać na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Kościuszki 131,

50-440 Wrocław

IV piętro, pok. 402 lub na adres e- mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

z dopiskiem,, Oferta pracy na stanowisko psychologa”

Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem telefonu: (71) 72 21 860.

Zastrzega się możliwość kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy składać do dnia 29 lipca 2024 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, iż:

 1. administratorem danych osobowych osób składających oferty jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, w osobie przedstawiciela Pani Dyrektor Arlety Szmigielskiej,
 2. inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie
  we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131, jest Pani Małgorzata Czartoryska nr tel. 519375959,
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury naboru,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych dotyczących kandydatów jest art. 221 §1, art.
  221 §4  ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465) oraz zgoda w odniesieniu do danych osobowych w zakresie wykraczającym, poza
  ww. przepisy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a  RODO,
 5. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane innym podmiotom,
 6. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 7.  kandydat ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływy na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. kandydat ma prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, ich usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa,
 9. kandydat ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 10. dane osobowe kandydatów nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 11. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Bez podania wymaganych danych osobowych udział kandydata w naborze nie będzie możliwy. 

Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przetwarzanych przez ADO jakim jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Kościuszki 131 (w tym celu należy posłużyć się dokumentem - Wniosek o udostępnienie danych osobowych, znajdującym się na stronach www. oraz w Sekretariacie, a następnie złożyć
je dwóch egzemplarzach w Sekretariacie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pcpr@pcpr.wroclaw.pl lub za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu; ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław).

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie podlegają zwrotowi.


Source URL: https://pcpr.wroclaw.pl/aktualnosc/oferty-pracy/810-dyrektor-powiatowego-centrum-pomocy-rodzinie-we-wroclawiu-oglasza-nabor