Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Projekt „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego”

Wersja dla słabowidzących:

Projekt „Piecza zastępcza siłą Powiatu Wrocławskiego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Beneficjent: Powiat Wrocławski/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
Finansowanie projektu:
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 – Włączenie społeczne, 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.
Wartość projektu: 1 597 166,40 zł
Kwota dofinansowania: 1 513 166,40 zł
Wkład własny: 84 000 zł
Okres realizacji projektu: 2018-01-01 do 2020-12-31Cel projektu:
Cel główny: zwiększenie liczby rodzin zastępczych gotowych do przyjęcia dziecka w struktury rodziny, zwiększenie kompetencji i umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, dzieci i młodzieży oraz opiekunów usamodzielnienia z terenu powiatu wrocławskiego do końca 2020 r.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez następujące działania:
- podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy;
- rozwój i doskonalenie systemu pieczy zastępczej nad dzieckiem przebywającym poza naturalnym środowiskiem rodzinnym;
- umożliwienie dzieciom wychowywania się w rodzinie adopcyjnej poprzez współpracę z sądem rodzinnym i ośrodkami adopcyjnymi;
- doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych kadry zajmującej się pracą z rodziną
i dzieckiem;
Cele szczegółowe: zwiększenie dostępności środowiskowych usług społecznych, w tym opiekuńczych
i wsparcia rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz wsparcia pieczy zastępczej poprzez:
- podniesienie kompetencji, rozwój i doskonalenie umiejętności wychowawczych rodzin zastępczych, co ma bezpośredni wpływ na jakość sprawowanej opieki i radzenia z problemami/ trudnościami wychowawczymi;
- naukę i rozwój u dzieci umiejętności społecznych, wyposażenia dzieci w społecznie aktywowane wzorce zachowania, funkcjonowania, pracę nad kompetencjami psychospołecznymi dzieci, w tym poczucia własnej wartości, jako siły społecznej w dalszym rozwoju edukacyjnym i społecznym;
- rozwój i wzmocnienie kompetencji społecznych usamodzielnianych wychowanków, jako siły społecznej w procesie usamodzielnienia, niezależności i samodzielności oraz integracji;
- rozwój rodzinnej pieczy zastępczej poprzez utworzenie potencjalnych miejsc w rodzinach zastępczych dzięki szkoleniu promocji rodzicielstwa zastępczego i przeszkoleniu kandydatów na rodziny zastępcze;
Sposób realizacji:
- udzielanie pomocy finansowej;
- pomoc w znalezieniu zatrudnienia i polepszenia warunków mieszkaniowych , prowadzenie mieszkania chronionego;
- wsparcie w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, poprzez organizowanie bezpłatnych szkoleń
i kursów w ramach realizowanych projektów;
- zapewnienie dostępu do specjalistycznej pomocy psychologicznej, terapeutycznej i prawnej;
Formy wsparcia:
Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń/ kursów, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb.
Realizacja 3 edycji szkolenia merytorycznego dla kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niezawodowe oraz prowadzących Rodzinny Dom Dziecka według programów szkoleniowych „Pride" lub „Rodzina" dających odpowiednie kwalifikacje w omawianym zakresie.
Łącznie szkolenie odbędzie 30 kandydatów, po 10 osób rocznie.
Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej w ramach szkoleń doradztwa (indywidualnego i grupowego), superwizji, wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb.
W ramach zadania planujesię następujące rodzaje wsparcia:
Warsztaty dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pod nazwą „Świat dziecka". Jest to forma często stosowana w celu podnoszenia kompetencji wychowawczych opiekunów zastępczych, szerzenia wiedzy na temat funkcjonowania dziecka, które mają pod opieką oraz nabycia umiejętności udzielenia im wsparcia oraz usprawnieniu komunikacji w rodzinie, zrozumieniu każdego członka rodziny w konsekwencji poprawy funkcjonowania systemu rodziny zastępczej. W ramach warsztatów pt. „Świat dziecka" będzie świadczone wsparcie dla rodziców, której kluczowym zadaniem będzie budowanie w rodzinie porozumienia dającego satysfakcję, zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości, w klimacie dialogu opartego na wzajemnym szacunku, a udział w warsztatach będzie dobrowolny. Oprócz ram programowych warsztatów i ich tematyka będzie mogła ulegać modyfikacjom celem dostosowania poruszanych zagadnień do rzeczywistych problemów uczestników.
Uczestnictwo warsztatów opiera się między innymi na cyklicznym udziale w zajęciach grupowych. Podczas 36 miesięcy przewiduje się 210 h warsztatów tj. 5 h w miesiącu. Warsztaty są dedykowane dla rodziców zastępczych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności w wychowywaniu i porozumiewaniu się ze swoimi podopiecznymi, którzy wykazują chęć poznania i zrozumienia świata dziecka.
Wsparcie w usamodzielnieniu wychowanków opuszczających pieczę zastępczą poprzez udzielenie pomocy w uzyskaniu zatrudnienia (poradnictwo i pośrednictwo pracy), pomocy prawnej
i psychologicznej, poradnictwa w uzyskaniu lokalu mieszkalnego.
Wsparcie uwzględnia potrzeby wychowanków związane z przygotowaniem ich do aktywności społecznej i zawodowej takie jak: kwalifikacje zawodowe wyrównujące szanse na rynku pracy, instrumenty aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności radzenia sobie w załatwianiu spraw urzędowych oraz gospodarowaniu budżetem.
Pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dzieci i młodzieży powyżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w zakresie usług aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia) i zawodowych (m.in.: poradnictwo zawodowe, diagnoza kompetencji, pomoc w wyborze zawodowej ścieżki kariery, zajęcia z zawodoznawstwa, warsztaty motywacyjne i aktywizujące do podjęcia pracy i zmiany swojej sytuacji, warsztaty z zakresu przedsiębiorczości).
Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym (m.in.: treningi kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo, socjoterapia), których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej dla dzieci poniżej 15 roku życia będących w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej.
Prowadzenie poradnictwa (m. in.: psychologicznego, pedagogicznego, specjalistycznego) i terapii dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą i ich dzieci oraz dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.
Finansowanie rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej.
Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – jako element projektu.
Organizowanie i finansowanie kosztów działań związanych ze współpracą instytucji sprawujących opiekę nad dzieckiem z rodzinami naturalnymi poprzez inicjowanie i wspieranie form pracy z biologiczną rodziną dziecka oraz zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem lokalnym (w tym asystentami rodziny).
Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą, m.in.: w zakresie prawa rodzinnego, jako element projektu
Planowane efekty:
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 87.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 20.
Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług wspierania rodziny i pieczy zastępczej istniejących po zakończeniu projektu – 21.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 85
Liczba uczestników spotkań/ warsztatów – 180
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie - 100