Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Rada ds. Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego jest organem opiniodawczo-doradczym, działającym na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 560).

Do zakresu działania Powiatowej Rady należy:

1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:

    1. integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
    2. realizacji praw osób niepełnosprawnych;

2. opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

3. ocena realizacji programów;

4. opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez Radę Powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Powiatu Wrocławskiego w kadencji 2016-2020 wchodzą:

  1. Marcin Seretny - Przewodniczący
  2. Ewa Walerzak - Wiceprzewodnicząca
  3. Magdalena Włodarczyk - Sekretarz
  4. Joanna Bryłkowska-Hehn
  5. Marek Gurgul