Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Pilotażowy program "Aktywny samorząd" - edycja 2018

Wersja dla słabowidzących:

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na mocy porozumienia Powiatu Wrocławskiego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program "Aktywny samorząd" finansowany ze środków PFRON. Program skierowany jest do osób niepełnosprawnych, a jego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W ramach programu w 2018 r. osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie w następujących obszarach, spełniając następujące warunki:

Moduł I

1. Obszar A - likwidacja bariery transportowej:

a. Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (maksymalna kwota dofinansowania 8.000 zł; udział własny wnioskodawcy 15%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja narządu ruchu.

b. Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B, w szczególności kursu i egzaminów na prawo jazdy kategorii B oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania: zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu, dojazdu - przyjazd na kurs i powrót z kursu (maksymalna kwota dofinansowania 2.200 zł, w tym: dla kosztów kursu i egzaminów 1.600 zł, dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy 600 zł; udział własny wnioskodawcy 25%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej,
- dysfunkcja narządu ruchu.

2. Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

a. Zadanie 1 - dofinansowanie zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby niewidomej 20.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 12.000 zł, dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku 8.000 zł, dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych 5.000 zł; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

b. Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania (maksymalna kwota dofinansowania: dla osoby głuchoniewidomej 4.000 zł, dla pozostałych adresatów obszaru 2.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia; udział własny wnioskodawcy niewymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.

3. Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:

a. Zadanie 2 - dofinansowanie lub refundacja kosztów (poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (maksymalna kwota dofinansowania 3.000 zł; udział własny wnioskodawcy niewymagany).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności.

b. Zadanie 3 - dofinansowanie zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (maksymalna kwota dofinansowania dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji: w zakresie ręki 9.000 zł, przedramienia 20.000 zł, ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym 26.000 zł, na poziomie podudzia 14.000 zł, na wysokości uda (także przez staw kolanowy) 20.000 zł, uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym 25.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy) zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

c. Zadanie 4 - dofinansowanie lub refundacja kosztów (poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (maksymalna kwota dofinansowania - do 30% kwot, o których mowa w Zadaniu 3; udział własny wnioskodawcy 10%).

Warunki uczestnictwa:
- stopień niepełnosprawności,
- wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
- potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
- potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

W Zadaniu 3 i 4 maksymalna kwota dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu - w zależności od poniesionych kosztów - nie więcej niż 200 zł.

4. Obszar D - dofinansowanie lub refundacja kosztów (poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku) opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem (maksymalna kwota dofinansowania 200 zł miesięcznie - tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną; udział własny wnioskodawcy 15%).

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- aktywność zawodowa,
- pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II - dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym.

Maksymalna kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem wynosi w przypadku:
- dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
- dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego - do 4.000 zł,
- opłaty za naukę (czesne) - równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy wnioskodawca w Module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony nie więcej niż o:
- 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki lub studiuje w przyspieszonym trybie,
- 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2017 lub w 2018 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w module II w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:
1) do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku;
2) do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
3) do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,
przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Udział własny wnioskodawcy:
- 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
- 65% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),
z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Warunki uczestnictwa:
- znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
- nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania w ramach Modułu II może dotyczyć kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.
________________________________________
Warunki wykluczające uczestnictwo w programie:
1. w modułach I i II - wymagalne zobowiązania wobec PFRON lub wobec Powiatu Wrocławskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu,
2. w module II - przerwa w nauce.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:
1. Obszar A, Obszar B, Obszar C – Zadanie 3 - pomoc może być udzielana co 3 lata, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy,
2. Obszar C - Zadania 2 i 4 - pomoc może być udzielana po zakończeniu okresu gwarancji.

Wnioski w ramach Modułu I można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w terminie do dnia 30 sierpnia 2018 r., natomiast w ramach Modułu II:
- do dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
- do dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Szczegółowe informacje na temat programu dostępne są pod adresem: www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.