Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Informacja o podziale środków PFRON w 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013.

więcej >>

Program wyrównywania różnic między regionami II

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

 • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 • obszar D - likwidacja barier transportowych;
 • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 40 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 60 % oraz 15 % kosztów realizacji w przypadku obszaru E.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 15 kwietnia 2013 r. – obszar B, C i D oraz do 31 października 2013 r. – obszar E (decyduje data wpływu do Centrum).

Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, uprzejmie informuje, iż począwszy od marca 2013 r. w siedzibie tut. Centrum będzie możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych będzie można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Centrum. Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku do godz. 13.30.

Pierwsze takie konsultacje zaplanowane są na dzień 7 marca 2013 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kosinkiewicz tel. 071/72-21-859.

Informacja nt. spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON

W dniu 17.01.2013 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Smolcu z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się spotkanie informacyjne na temat dostępnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu na zaproszenie członkini Koła – Pani Haliny Wiśniowskiej udział wzięli pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR we Wrocławiu oraz licznie przybyli uczestnicy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Kuźnicka wprowadzając w nurt działań nakierowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych i realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie o szczegółach realizowanych zadań powiedziały: Pani Agata Gwara – starszy inspektor oraz Pani Paulina Wawrzyniak – pracownik socjalny. Omówiono możliwości uzyskania dofinansowania do:

1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3. likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;

4. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Uczestnikom spotkania zostały przekazane stosowne materiały informacyjne, ulotki oraz druki wniosków na dofinansowania ze środków PFRON. Na koniec zachęcono osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz upowszechniania idei rehabilitacji społecznej w gronie lokalnym.

 

 

 

 

 

Nabór na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje o trwającym naborze na szkolenie PRIDE / RODZINNA OPIEKA ZASTĘPCZA. Najbliższy termin rozpoczęcia szkolenia to styczeń – luty 2013 r.

 

Jest wiele dzieci, które nie mogą wychowywać się w swojej rodzinie.

Rodzinna opieka zastępcza to alternatywa dla wychowania instytucjonalnego. To szansa dla dzieci trwale lub czasowo pozbawionych opieki w rodzinie naturalnej na wychowywanie się w prawdziwym domu.

Jeżeli czujesz potrzebę niesienia pomocy innym i jesteś gotów przyjąć do swojej rodziny jedno lub więcej osamotnionych dzieci, a jednocześnie spełniasz wymienione poniżej warunki tj.:

 • masz obywatelstwo polskie,
 • jesteś mieszkańcem Powiatu Wrocławskiego,
 • posiadasz stałe miejsce zamieszkania,
 • jesteś osobą niekaraną,
 • zachowujesz pełnię praw cywilnych i obywatelskich,
 • masz stałe źródło utrzymania,
 • w przypadku posiadania własnych dzieci zachowujesz pełnię władzy rodzicielskiej,
 • Twój stan zdrowia pozwala na opiekę nad dziećmi,

zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu, które przygotuje Ciebie i Twoich bliskich do nowej roli życiowej.

Zapraszamy osoby zainteresowane szkoleniem do przekazywania do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131 w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej zgłoszeń, zawierających podstawowe informacje o Państwa Rodzinie, oczekiwaniach i planach związanych z rodzinną opieką zastępczą.

Zapewnimy pomoc specjalistów w zakresie doboru dzieci, wspierania rodziny, rozwiązywania pojawiających się problemów wychowawczych, a także obsługę prawną.

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra"

 

logo projektu

Jeżeli:  

 jesteś osobą posiadającą orzeczoną niepełnosprawność, 

 • zamieszkujesz na terenie Powiatu Wrocławskiego (w obrębie gmin: Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótka, Żórawina, Siechnice, Czernica, Długołęka),
 • jesteś w wieku od 18 do 64 roku życia,
 • nie posiadasz zatrudnienia i w ostatnich 12 miesiącach nie prowadziłeś działalności gospodarczej,

zapraszamy do udziału w projekcie „Per aspera ad astra - kompleksowego projektu wsparcia samozatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

więcej >>

Mikołajki w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Mikołaj, Elfy a nawet Komisarz Lew dla dzieciaków od Powiatu

 

Kilkadziesiąt rodzin zastępczych wraz z dziećmi bawiło się na Mikołajkach zorganizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Tegoroczni sponsorzy spisali się ponad oczekiwania.

Dnia 7 grudnia 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się Impreza Mikołajkowa dla dzieci z rodzin zastępczych spokrewnionych, zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Imprezę zapoczątkowało przemówienie Pani Arlety Szmigielskiej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a także Starosty Powiatu Wrocławskiego – Pana Andrzeja Szawana. W trakcie imprezy nie zabrakło odwiedzin Mikołaja, który przyniósł na plecach ciężki worek prezentów. Mikołaj hojnie obdarował podarunkami dzieci i rodziców zastępczych.

Dzięki uprzejmości Komendy Wojewódzkiej Policji pojawiła się również maskotka Komisarza Lwa, z którą można było zrobić sobie zdjęcie, a także Policjanci rozdający dzieciom gadżety. Całą imprezę Mikołajkową prowadzili animatorzy z firmy SOHO w Smolcu – elfy wymyślały najróżniejsze figle i zabawy, aby buzie naszych milusińskich były cały czas uśmiechnięte. Gościem specjalnym, który uświetnił imprezę była Pani Aleksandra Płachta, pracownik Kredyt Banku – głównego sponsora tegorocznych Mikołajek. Całość zabawy została dopełniona bogatym stołem szwedzkim pełnym ciast, kanapek i owoców przyrządzonych specjalnie z tej okazji.

Nie udałoby się zorganizować tak wielu atrakcji bez wsparcia Powiatowych Śnieżynek, Elfów i Mikołajów, którymi w tym roku byli:

1) Kredyt Bank we Wrocławiu – dzięki któremu przygotowane zostały wszystkie paczki dla dzieci oraz Pani Aleksandra Płachta wraz ze swymi współpracownikami i ich niesamowity wkład sił, czasu i wielkich serc,

2) Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Dach Bud z Wrocławia – dzięki któremu nie było najmniejszego problemu z pokryciem kosztów animatorów dla dzieci,

3) Firma Betard z Mirkowa – dzięki której zostały opłacone napoje i słodycze dla dzieci i rodzin,

4) Firma Torf Corporation – Fabryka Leków z Kątów Wrocławskich – obdarowała nas kosmetykami, przyczyniając się do stworzenia paczek również dla rodzin zastępczych dzieci,

5) Państwo Mroczkowscy - Dotti Manufaktura Draży Czekoladowych – osłodzili paczki swoimi nietuzinkowymi wyrobami,

6) Club Rotaract Wrocław – był współtwórcą paczek dla dzieci i dorosłych – wyposażył je w koszulki, gry komputerowe, programy do nauki języków obcych oraz słodycze,

7) Firma Healthy Food Production – która przekazała wafle ryżowe,

8) Firma Motorpol z Wrocławia, która również wsparła finansowo całą imprezę.

 

Wszystkim sponsorom w imieniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu oraz wszystkich dzieci z rodzin zastępczych i ich opiekunów serdecznie dziękujemy, a korzystając z okazji nadchodzących dni – pragniemy złożyć Najserdeczniejsze Życzenia Spokojnych, Rodzinnych i Szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia oraz Pomyślności w Nowym 2013 Roku!

 

 

 

 

Konferencja podsumowująca realizację IV edycji projektu "Postaw na aktywność"

W roku 2012 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu było organizatorem IV edycji projektu systemowego „Postaw na aktywność”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zwieńczeniem całorocznego projektu była konferencja podsumowująca jego realizację, która odbyła się w dniu 27 listopada 2012 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu.

Gośćmi konferencji byli: uczestnicy projektu ”Postaw na aktywność”, przedstawiciele władz samorządowych w osobach: Pana Andrzeja Szawana – Starosty Powiatu Wrocławskiego oraz Pana Jerzego Fitka – Wicestarosty Powiatu Wrocławskiego. Na konferencję przybyli również pracownicy instytucji i organizacji działających na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Tematem przewodnim konferencji było podsumowanie realizacji IV edycji projektu „Postaw na aktywność”, który obejmował swoim oddziaływaniem 21 osób niepełnosprawnych. Beneficjenci uczestniczyli w turnusie rehabilitacyjnym połączonym z bogatą ofertą zajęć aktywizujących w ośrodku „Nadmorski” w Mrzeżynie w dniach 19.09.2012 r. – 10.10.2012 r. z uwzględnieniem jego rezultatów. Uczestnicy wzięli udział w kursie obsługi komputera oraz treningu kompetencji i umiejętności społecznych. Miłym akcentem spotkania było przedstawienie efektów uczestnictwa w projekcie przez jego uczestniczkę panią Marię, która podkreślała wartość i słuszność tworzenia i „powoływania do życia” takich inicjatyw.

Punktem kulminacyjnym spotkania było uroczyste wręczenie uczestnikom przez kierownika projektu - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Panią Arletę Szmigielską certyfikatów potwierdzających ich udział w projekcie oraz Europejskich Certyfikatów Kompetencji Informatycznych.

W ciągu czterech edycji realizowanych w latach 2009 – 2012 projekt „Postaw na aktywność” objął swoim oddziaływaniem 88 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wrocławskiego.

logo