Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Aktualności

Konkurs Lodołamacze 2013

Konkurs Lodołamacze 2013


pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP,

Pani Anny Komorowskiej

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich Pracodawców toworzących miejsca pracy otwarte na potrzeby osób niepełnosprawnych do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli zatrudniasz nawet jedną osobę niepełnosprawną ten konkurs jest dla Ciebie!

Więcej informacji, regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe do pobrania na stronie internetowej www.lodolamacze.info.pl.

 

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza do udziału w konkursie "Rodzic na Zastępstwo"

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza do udziału w kampanii promocyjno - informacyjnej dotyczącej rodzicielstwa zastępczego.

Pierwszym etapem kampanii jest konkurs plastyczny na wykonanie plakatu "Rodzic na zastępstwo" skierowany m. in. do wychowanków rodzinnych domów dziecka, dzieci z rodzin zastępczych lub z placówek opiekuńczo wychowawczych.

Najlepsza praca zostanie wydrukowana w formie plakatu promującego kampanię, natomiast kolejne dwie wyróżnione prace zostaną umieszczone na materiałach promocyjnych. Nagrodami w konkursie są: tablet, smartfon i aparat fotograficzny.

Prace plastyczne należy przekazać do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania PCPR oraz MOPS z miasta na prawach powiatu.

Informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://dops.wroc.pl/ lub pod nr 71/ 770-42-28.

Pliki do pobrania:

Informacja dotycząca dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych zostały w całości rozdysponowane.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/152/13 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013 na zadanie dotyczące przyznania dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę 150.000 zł.

Uchwała wprowadziła ograniczenia w zakresie przyznawania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Dofinansowaniem zostały objęte osoby niepełnosprawne w wieku do 18 lat oraz pozostałe osoby niepełnosprawne pod warunkiem, że nie korzystały z dofinansowania na turnus w roku 2012.

Wprowadzone ograniczenia oraz zaplanowana kwota nie zabezpieczyły wszystkich potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie przyznania dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych.

Wnioski osób niepełnosprawnych złożone w celu przyznania dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego będą rozpatrywane odmownie z powodu wyczerpania środków finansowych na ten cel.

Pilotażowy program "Aktywny samorząd"

logo PFRON 2011 r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaprasza osoby niepełnosprawne do ubiegania się w roku 2013 o dofinansowania w ramach realizacji Pilotażowego programu „Aktywny samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje na temat programu, w tym możliwych obszarów dofinansowań dostępne są w zakładce Aktywny samorząd oraz na stronie internetowej PFRON pod adresem www.pfron.org.pl.

Druki wniosków o dofinansowanie w ramach programu dostępne są w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 131 oraz w zakładce Materiały do pobrania.

Wnioski można składać do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2013 r.

Informacje dotyczące programu można uzyskać również w siedzibie Centrum, pok. 433 oraz pod numerem telefonu (71) 72 22 060.

Informacja o podziale środków PFRON w 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 13 marca 2013 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2013.

więcej >>

Program wyrównywania różnic między regionami II

logo PFRON 2011 rPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wrocławiu informuje, że istnieje możliwość pozyskania środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w 2013 r.

W ramach ww. programu realizowane będą następujące zadania:

  • obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
  • obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
  • obszar D - likwidacja barier transportowych;
  • obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie informujemy, że wysokość dofinansowania ze środków PFRON na realizację projektów w obszarze B i C nie może przekroczyć 40 % jego łącznych kosztów, w obszarze D nie może przekroczyć 60 % oraz 15 % kosztów realizacji w przypadku obszaru E.

Prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi programu oraz procedurami jego realizacji, które dostępne są na stronie www.pfron.org.pl

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami na zadania składać można do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 do dnia 15 kwietnia 2013 r. – obszar B, C i D oraz do 31 października 2013 r. – obszar E (decyduje data wpływu do Centrum).

Pomoc prawna dla osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, działając w oparciu o art. 76 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 135) stanowiący, iż jednym z zadań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej jest zapewnienie pomocy prawnej osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, uprzejmie informuje, iż począwszy od marca 2013 r. w siedzibie tut. Centrum będzie możliwe uzyskanie indywidualnej pomocy prawnej dla osób prowadzących rodzinne formy pieczy zastępczej, w szczególności w zakresie prawa rodzinnego.

Z indywidualnych konsultacji prawnych będzie można skorzystać w każdy czwartek, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem tut. Centrum. Potrzebę uzyskania pomocy prawnej w danym tygodniu należy zgłaszać najpóźniej na dwa dni przed planowanym terminem spotkania, czyli do poniedziałku do godz. 13.30.

Pierwsze takie konsultacje zaplanowane są na dzień 7 marca 2013 r. od godz. 12:00 do godz. 14:00.

Osoba do kontaktu: Katarzyna Kosinkiewicz tel. 071/72-21-859.

Informacja nt. spotkania informacyjnego dotyczącego możliwości uzyskania wsparcia ze środków PFRON

W dniu 17.01.2013 r. na terenie świetlicy wiejskiej w Smolcu z inicjatywy członków Koła Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów odbyło się spotkanie informacyjne na temat dostępnych form pomocy dla osób niepełnosprawnych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu na zaproszenie członkini Koła – Pani Haliny Wiśniowskiej udział wzięli pracownicy Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych PCPR we Wrocławiu oraz licznie przybyli uczestnicy Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Spotkanie rozpoczęła Pani Magdalena Kuźnicka wprowadzając w nurt działań nakierowanych na wsparcie osób niepełnosprawnych i realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Następnie o szczegółach realizowanych zadań powiedziały: Pani Agata Gwara – starszy inspektor oraz Pani Paulina Wawrzyniak – pracownik socjalny. Omówiono możliwości uzyskania dofinansowania do:

1. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;

2. zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;

3. likwidacji barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych;

4. zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych.

Uczestnikom spotkania zostały przekazane stosowne materiały informacyjne, ulotki oraz druki wniosków na dofinansowania ze środków PFRON. Na koniec zachęcono osoby niepełnosprawne do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz upowszechniania idei rehabilitacji społecznej w gronie lokalnym.