Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

„POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI”

Wersja dla słabowidzących:

Logo PFRONPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" finasnowany ze środków PFRON.

Pomoc finansowa, w ramach Modułu III, przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 r. do dnia 4 września 2020 r. możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Dofinansowaniem objęte zostaną koszty związane z zapewnieniem opieki w warunkach domowych. Maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną. Okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie nie może przekraczać 3 miesięcy.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

  • uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej,
  • uczestnicy środowiskowych domów samopomocy,
  • podopieczni dziennych domów pomocy społecznej,
  • podopieczni (dzieci i młodzież) placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
  • uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON i w ramach tych programów korzystający ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne,
  • pełnoletni (od 18 do 25 roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • pełnoletni (od 18 do 24 roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Wniosek można złożyć za pośrednictwem platformy internetowej System Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl
lub pobrać ze strony PCPR we Wrocławiu w zakładce - Materiały do pobrania: Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" - Moduł III i przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 698 648 707.

Szczegółowe informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/