Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Nowa jakość usług i pracy w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich

Wersja dla słabowidzących:

ue 1

Zakończył się generalny remont dwóch Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych typu Socjalizacyjnego byłego Domu Dziecka
w Kątach Wrocławskich, które od 1 stycznia 2018 r. prowadzone są przez Powiat Wrocławski.


Zmiany widać także w bezpośrednim otoczeniu placówek – wybudowano nowe boisko wielofunkcyjne dedykowane do gry w piłkę nożną, siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, zagospodarowano teren poprzez wybudowanie wiaty z grillem na zajęcia integracyjne, placu rekreacyjnego tzw. „siłowni" oraz urządzono tereny zielone wraz
z małą architekturą w postaci ścieżek i ogrodzenia.
Tak gruntowna metamorfoza tego miejsca jest zasługą projektu, który w ciągu ostatnich 3 lat realizował na tym terenie Powiat Wrocławski. Projekt pn. „Zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez przebudowę, remont i wyposażenie Domu Dziecka w Kątach Wrocławskich" został dofinansowany ze środków unijnych EFRR
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD); Poddziałanie 6.1.2 - Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WROF. Całkowity koszt inwestycji to prawie 3,4 mln zł, a kwota dotacji wyniosła 2,6 mln zł.

Okazją do podsumowania efektów realizacji projektu była konferencja zorganizowana w dniu 22 października 2019 r. w siedzibie Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Powiatu Wrocławskiego: Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego, Andrzej Szawan Wicestarosta Powiatu Wrocławskiego oraz Wiesław Zając urzędujący Członek Zarządu Powiatu Wrocławskiego, przedstawiciele Rady Powiatu Wrocławskiego na czele
z Piotrem Chmurzyńskim Przewodniczącym Rady i Januszem Gargałą Wiceprzewodniczącym oraz Jerzy Jasiński, Mariusz Konopka, Hieronim Kuryś, Józef Żygadło Radni Powiatu Wrocławskiego.

 

Swoją obecnością konferencję zaszczyciła Anna Żygadło Sekretarz Powiatu Wrocławskiego, Renata Granowska Wiceprezydent Wrocławia, Katarzyna Łapińska-Szymańska Zastępca Burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie oraz ks. Dariusz Amrogowicz Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej. W konferencji uczestniczyli także Beata Pierzchała Dyrektor Wydziału Organizacyjno Prawnego w Starostwie Powiatowym, Elżbieta Monieta Dyrektor Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Starostwie Powiatowym, Joanna Szałkiewicz Zastępca Dyrektora Wydziału Funduszy Zewnętrznych i Promocji w Starostwie Powiatowym, Andrzej Podsiadło Dyrektor Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w Starostwie Powiatowym, Grażyna Owczarek Dyrektor Wydziału Zamówień Publicznych
w Starostwie Powiatowym, Michał Iwan Dyrektor Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, Arleta Szmigielska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Magdalena Kuźnicka Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Urszula Przybyłek Dyrektor Powiatowego Centrum Usług Społecznych
w Kątach Wrocławskich, Aleksandra Jabłońska Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, Bogusław Paweł Jakowczyk Kierownik Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

 

O korzyściach płynących z realizacji projektu mówił podczas konferencji Roman Potocki:

 

- Realizacja projektu stanowi ważny krok w rozwoju usług społecznych
w Powiecie Wrocławskim. Dzięki przeprowadzonej inwestycji zwiększy się komfort pobytu wychowanków Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych oraz warunki pracy tutejszej kadry. Powstała baza umożliwi dalsze działania władz Powiatu Wrocławskiego w obszarze rozwoju tzw. integracji międzypokoleniowej. Pamiętajmy bowiem, że w tym miejscu swoją siedzibę ma także utworzony przez nas Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami oraz Powiatowy Klub Seniora. Jest tu także Mieszkanie Chronione dla wychowanków opuszczających pieczę zastępczą oraz Powiatowe Centrum Usług Społecznych, które zapewnia kompleksową obsługę dla części ww. placówek.

 

Tak wszechstronna oferta usług społecznych to efekt przemyślanej, długofalowej strategii władz Powiatu Wrocławskiego w obszarze pomocy społecznej i wsparcia rodziny, której główne założenia wraz z rysem historycznym działalności Powiatu Wrocławskiego na rzecz pieczy zastępczej instytucjonalnej podczas konferencji przedstawiła Arleta Szmigielska. Jak podkreśliła Dyrektor – ważnym elementem wdrażania tej strategii są liczne projekty unijne realizowane przez Powiat Wrocławski, zarówno te o charakterze społecznym, adresowane do konkretnych grup odbiorców (seniorzy, osoby
z niepełnosprawnościami, wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej), jak i projekty o charakterze inwestycyjnym, których przykładem jest kończący się właśnie projekt związany z przebudową, remontem
i wyposażeniem dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Kątach Wrocławskich wraz zagospodarowaniem terenu.

 

O tym, jak długą drogę musiał przejść projekt, od fazy koncepcyjnej poprzez realizację i rozliczenie projektu, opowiadała w swojej prezentacji Elżbieta Monieta, przedstawiając zakres rzeczowy oraz główne wskaźniki i efekty projektu. Uczestnicy konferencji dowiedzieli się m.in., że inwestycja objęła remont dwóch Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych typu Socjalizacyjnego nr 1 i 2, w tym docieplenie budynków, modernizację instalacji elektrycznej, sanitariatów i prace wykończeniowe. Swój wygląd zmienił także teren obok obiektów – pojawiło się tu boisko wielofunkcyjne, wiata na zajęcia integracyjne i zewnętrzna siłownia. Wytyczono nowe ścieżki, zamontowano odpowiednie oświetlenie, monitoring i ogrodzenie. Dzięki dofinansowaniu placówki mogły wymienić również wyposażenie kuchni i łazienek, kupić nowe meble, urządzenia AGD oraz materiały do zajęć socjotechnicznych
i socjoterapeutycznych. Powstała także sala komputerowa.

 

Wykonanie wszystkich ww. zadań nie byłoby możliwe bez zaangażowania
i udanej współpracy wielu osób – zarówno po stronie realizatora: Zarządu Powiatu Wrocławskiego, pracowników Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich, jak i Wykonawców.

 

- Wszystkim tym osobom należą się ogromne podziękowania za trud pracy włożony w realizację projektu – mówił Starosta Roman Potocki. Do podziękowań przyłączyła się także Urszula Przybyłek, której w tym dniu przypadł zaszczyt prowadzenia konferencji oraz rola gospodarza podczas wizytacji wyremontowanych placówek i nowo wybudowanej infrastruktury otoczenia.

 

Specjalną formę podziękowania dla uczestników konferencji przygotowali także wychowankowie Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Kątach Wrocławskich, podopieczni Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich oraz uczestnicy Powiatowego Klubu Seniora w Kątach Wrocławskich, którzy na co dzień korzystać będą z nowo wybudowanej infrastruktury. Ich występy artystyczne wzbudziły ogromny aplauz publiczności, utwierdzając wszystkich w przekonaniu o celowości i zasadności realizacji dalszych działań na rzecz poprawy komfortu życia najbardziej potrzebujących mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.

 1

2

3

4

5

6

7

7b

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

18