Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

W rodzinie jest MOC

Wersja dla słabowidzących:

1 konferencja-DUP-wsparcie-rodzin-i-potrzebujacych-6-768x512

W dniu 17 października 2018 r. w Świdnicy, Pan Roman Potocki, Starosta Powiatu Wrocławskiego oraz Pan Milan Ušák, Burmistrz Siechnic odebrali z rąk Pani Ewy Grzebieniak, Dyrektora Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Pracy i Pani Iwony Krawczyk, Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego certyfikat beneficjenta na realizację projektu pod nazwą:
„W rodzinie jest MOC".


Projekt został złożony w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 9 Włączenie Społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.
Projekt będzie realizowany w partnerstwie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Celem projektu jest realizacja usług w zakresie interwencji kryzysowej oraz wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej. Pomocą zostaną objęte rodziny mające trudności z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby przygotowujące się i świadczące usługi na rzecz pieczy zastępczej oraz wychowankowie pieczy poniżej 15 roku życia. Łącznie w ramach przedsięwzięcia wsparciem zostanie objętych 118 osób.

Całkowita wartość projektu 1.304.071 zł
Wartość dofinansowania 1.238.071 zł
Wysokość dofinansowania dla Partnera projektu 593.923 zł, wkład własny partnera 66.000 zł

konferencja-DUP-wsparcie-rodzin-i-potrzebujacych-1-768x469

certyfikat