Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Wsparcie dla mieszkańców Powiatu Wrocławskiego

Wersja dla słabowidzących:

FE PR-DS-UE EFS-poziom-PL-kolorPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, iż wniosek Powiatu Wrocławskiego pt. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" został wybrany do dofinansowania w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na kompleksowe projekty Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin oraz osób z ich otoczenia w celu poprawy ich sytuacji społeczno-zawodowej.

W dniu 27 lipca 2017 r. w siedzibie Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy – Filia we Wrocławiu, reprezentująca Powiat Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu – Arleta Szmigielska, podpisała umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Całkowita wartość projektu wynosi 822.776,26 zł, w tym: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS: 699.286,26 zł, wkład własny ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz ze środków JST: 123.490,00 zł.

Projekt „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego" skierowany jest do 60 osób (36 kobiet i 24 mężczyzn) zamieszkujących Powiat Wrocławski, korzystających ze wsparcia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, w tym 31 osób niepełnosprawnych i 29 wychowanków pieczy zastępczej.

Celem projektu jest niwelowanie skutków niepełnosprawności, wsparcie osób przebywających w pieczy zastępczej oraz opuszczających pieczę, poprzez integrację społeczną uczestników projektu, jak również podniesienie kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych, zwiększenie szans na zatrudnienie, a także w pełni wypełnianie ról społecznych poprzez zastosowanie kompleksowego i zindywidualizowanego wsparcia.

Udział w projekcie zostanie zapoczątkowany indywidualną diagnozą potrzeb i predyspozycji społecznych, zdrowotnych i zawodowych dla każdego uczestnika projektu. Zastosowanie instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym i zdrowotnym ułatwi uczestnikom wyjście z ich trudnej sytuacji życiowej, wzmocni ich zdolności do zatrudnienia oraz samozatrudnienia.

W ramach projektu realizowanego od dnia 1 września 2017 r. do dnia 30 czerwca 2019 r. uczestnicy będą mogli skorzystać ze wsparcia w postaci pracy socjalnej, specjalistycznego poradnictwa o charakterze prawnym, rodzinnym i psychologicznym, usług coacha, wsparcia koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, treningów kompetencji i umiejętności społecznych, kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności, kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, wsparcia brokera edukacyjnego, terapii psychologicznej, rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin lub osób, zespołów ćwiczeń usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnością, usług integracyjnych obejmujących edukację społeczną i obywatelską oraz usług wspierających osoby z niepełnosprawnością.

Rekrutacja do I edycji dla osób z niepełnosprawnością odbędzie się we wrześniu 2017 r. Zapraszamy osoby niepełnosprawne, bierne zawodowo, w wieku 18 - 65 lat.

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Kontakt: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel. (71) 72 21 860, fax (71) 72 21 869, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , poniedziałek-wtorek i czwartek-piątek w godz. 7.45-15.45, środa w godz. 8.45-16.45.