Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych

Wersja dla słabowidzących:

Szkolenie w dn. 19.03.2015 dot. przemocy 014  W dniu 23 października 2015 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we   Wrocławiu odbyło się szkolenie dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych Gmin Powiatu Wrocławskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Współorganizatorami spotkania, które zrealizowane zostało w ramach art. 19 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. 2015, poz. 163) dotyczącego realizacji zadań własnych powiatu, tj. szkolenia i doskonalenia zawodowego kadr pomocy społecznej z terenu powiatu byli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

W szkoleniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie m.in. członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych, pracownicy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Szkół oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Spotkanie otworzyła Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Wronę – prawnika specjalizującego się w przeciwdziałaniu przemocy  w rodzinie.
Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. prawnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz działań w ramach realizacji procedury „Niebieskiej Karty".

Szkolenie w dn. 19.03.2015 dot. przemocy 009

Szkolenie w dn. 19.03.2015 dot. przemocy 015

Szkolenie w dn. 19.03.2015 dot. przemocy 021