Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Informacja o podziale środków PFRON w 2015 r.

Wersja dla słabowidzących:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu informuje, że w dniu 31 marca 2015 r. podjęta została Uchwała Rady Powiatu Wrocławskiego w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych dla Powiatu Wrocławskiego na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2015.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Zarządu PFRON w Warszawie o wysokości środków PFRON przypadających Powiatowi Wrocławskiemu w 2015 r., na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej, Powiat Wrocławski otrzymał kwotę 1.081.246 zł. Jest ona niższa o 8.796 zł od kwoty przyznanej Powiatowi Wrocławskiemu na realizację w/w zadań w roku ubiegłym.                                  

 

Mając na uwadze powyższe, zostały wprowadzone niżej wymienione ograniczenia w zakresie wydatkowania środków PFRON:

 • w ramach zadania dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny maksymalne dofinansowanie będzie przyznane do wysokości 70% wartości zadania, natomiast do łóżka rehabilitacyjnego z oprzyrządowaniem nie może wynieść więcej niż 1.800 zł,
 • w ramach zadania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych maksymalne dofinansowanie może wynieść do wysokości 70% wartości zadania, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia oraz orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym dla osób powyżej 16 roku życia,
 • z powodu bardzo ograniczonych środków PFRON nie planuje się przyznania osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej.

W 2015 r. w związku ze znacznym niedoborem środków w stosunku do istniejących potrzeb w zakresie dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych oraz pobytu ich opiekunów wysokość dofinansowania zostaje obniżona o 20% kwot, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych.

Ponadto przyjmuje się zasadę, iż w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski:

 • osób niepełnosprawnych w wieku do 16 lat, następnie
 • osób niepełnosprawnych w wieku do 24 lat uczących się i niepracujących bez względu na stopień niepełnosprawności, następnie
 • osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, następnie
 • osób niepełnosprawnych powyżej 16 roku życia posiadających orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Rada Powiatu Wrocławskiego dokonała podziału przyznanych środków finansowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.

Zadania

 

Wysokość środków

w złotych

 

Rehabilitacja społeczna

 

627.366

 1.  

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35 a ust.1 pkt 7 ppkt a)

 

70.000

 1.  

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt b)

 

40.000

 1.  

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt c)

 

393.366

 

 1.  

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35 a ust. 1 pkt 7 ppkt d)

 

124.000

 

Rehabilitacja zawodowa i społeczna

 

453.880

 1.  

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8)

 

443.880

 1.  

Zlecanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (art. 36)

 

10.000

 

OGÓŁEM

 

1.081.246