Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego

Wersja dla słabowidzących:

Szkolenie kadry pomocy społecznej uczestnicyUstawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza asystenta rodziny na poziomie samorządu gminnego. Zawód ten jest nowy i w związku z tym pojawia się wiele pytań, m.in. jakich metod i narzędzi ma używać osoba pracująca na tym stanowisku, jakie powinna mieć kwalifikacje zawodowe, czym się różni od zawodu pracownika socjalnego? Pamiętając ubiegłoroczne szkolenie kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w Sulistrowiczkach i zgłoszone zapotrzebowanie na szkolenie asystentów rodziny, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu zaproponowało w tegorocznej edycji temat: „Współpraca z asystentami rodziny w pieczy zastępczej". Tematyka spotkała się z dużym odzewem i zainteresowaniem Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Mając na względzie, iż opieka zastępcza powinna stanowić istotny element systemu pomocy dziecku i rodzinie na poziomie lokalnym, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu przy współpracy z Panią Agnieszką Suską – Dyrektorem Domu Dziecka im. Św. Mikołaja Caritas Archidiecezji Wrocławskiej w Kątach Wrocławskich zorganizowało szkolenie dla kadry kierowniczej jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Wrocławskiego w dniu 5 grudnia 2014 r., które odbyło się w sali konferencyjnej Domu Dziecka. Przybyłych gości – kierowników i pracowników Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej powitał ks. Dariusz Amrogowicz - Dyrektor Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, Pani Agnieszka Suska - Dyrektor Domu Dziecka oraz Pani Arleta Szmigielska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.
Szkolenie rozpoczęło się od prezentacji Pani Magdy Saski-Radwan, która przedstawiła temat dotyczący współpracy z asystentami rodziny w rodzinnej pieczy zastępczej, a także zapoznała uczestników z obowiązkami Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej. Następnie Pani Agnieszka Suska, opowiedziała historię placówki oraz omówiła formułę organizowanych posiedzeń Zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dziecka oraz planów pomocy dziecku tworzonych w porozumieniu z asystentami rodziny. Gościnnie wystąpiła Pani Aneta Szafran – asystent rodzinny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach, która przedstawiła praktyczne aspekty pracy w kontekście ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, odnosząc się do współpracy w ramach instytucjonalnej pieczy zastępczej. Kolejną prezentację przedstawiła Pani Joanna Laskowska – zapoznała uczestników szkolenia ze zmianami w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, nawiązując do rodzinnej pieczy zastępczej.
Szkolenie zakończyło się dyskusją na temat współpracy pomiędzy urzędami powołanymi do koordynacji działań na rzecz rodziny. Wysnuto wniosek, iż nieustannie należy docierać do świadomości osób pracujących z rodzicami i dziećmi, ponieważ dopiero współpraca wszystkich organów może przynieść oczekiwane efekty. Planuje się, iż kolejne szkolenie będzie obejmowało pracowników jednostek oświatowych, stanowiących jedno z ogniw polityki lokalnej w zakresie wspierania rodziny.

Sporządziła: Dorota Zapałowska

przemówienie Dyrektor Arlety Szmigielskiej

 

wystąpienie Pani Agnieszki Suski

 

uczestnicy szkolenia

 

wystąpienie Joanny Laskowskiej