Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych obchodzony jest od 1992 r. Ustanawiając ten dzień, ONZ chciała zwrócić uwagę na problemy tej grupy społecznej i podkreślić konieczność działań na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem.
W Powiecie Wrocławskim jednostką odpowiedzialną za działalność na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wsparcie osób niepełnosprawnych możliwe jest poprzez udzielanie dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do:

  1. likwidacji barier architektonicznych, technicznych oraz w komunikowaniu się;
  2. zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zakupu sprzętu rehabilitacyjnego;
  3. uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym;
  4. podjęcia działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej;
  5. organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji;
  6. działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej;
  7. usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Wymienione zadania są wspierane dodatkowymi inicjatywami. Od 2009 r. Centrum realizuje projekt systemowy „Postaw na aktywność" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który objął swoim oddziaływaniem 125 osób niepełnosprawnych. Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności w obszarach: zawodowym, społecznym, edukacyjnym oraz zdrowotnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Powiat Wrocławski realizuje programy celowe finansowane ze środków PFRON. Pilotażowy program „Aktywny samorząd", którego głównym celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. Wspieramy osoby niepełnosprawne poprzez przyznanie dofinansowań do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, kursu prawa jazdy kat. B, zakupu sprzętu elektronicznego, wózków inwalidzkich o napędzie elektrycznym oraz nowoczesnych protez. Ponadto dofinansowujemy pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu oraz koszty nauki na poziomie wyższym.

Istotna pomoc osobom niepełnosprawnym dotyczy dofinansowań uzyskanych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II", tj. zakupu pojazdów przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kątach Wrocławskich. Działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są też na płaszczyźnie integracji społecznej i zawodowej. W 2014 r. zorganizowano I Powiatowy Piknik dla Osób Niepełnosprawnych. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w latach następnych.