Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Konferencja podsumowująca 6 lat realizacji projektu "Postaw na aktywność"

Wersja dla słabowidzących:

logo projektu Postaw na aktywność

uczestnicy projektu

W dniu 27 listopada 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrocławiu odbyła się uroczysta konferencja podsumowująca VI edycję projektu „Postaw na aktywność", który realizowany był przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Spotkanie rozpoczęło się od uroczystego przywitania gości przez Panią Arletę Szmigielską - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu. Następnie głos zabrał Pan Roman Potocki - Starosta Powiatu Wrocławskiego. Po oficjalnym otwarciu uroczystości rozpoczęto część merytoryczną spotkania. Pani Magdalena Kuźnicka - Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu omówiła wyniki realizacji VI edycji projektu. Przybliżyła również działania podjęte w latach 2009 - 2014 w ramach „Postaw na aktywność". W dalszej części zaprezentowali się uczestnicy projektu, którzy podzielili się swoimi wrażeniami i przemyśleniami na temat udziału w projekcie.
W swoim wystąpieniu Pani Agata Gwara – Doradca ds. osób niepełnosprawnych w projekcie „Postaw na aktywność" podkreśliła duże zaangażowanie i nowatorskie metody stosowane w realizacji projektu, a także przypomniała, jakie emocje towarzyszyły przy realizacji projektu w latach 2009-2014.
W dalszej części spotkania zgromadzonym gościom zaprezentowano film z 2009 roku przybliżający założenia projektu systemowego „Postaw na aktywność".
Po prezentacji Dyrektor PCPR wyróżnił osoby zaangażowane w realizację projektu od początku jego trwania, doceniając ich wkład i wysiłek w realizowane przedsięwzięcie. Następnie Starosta Powiatu Wrocławskiego wręczył beneficjentom ostatecznym certyfikaty udziału w projekcie. Spotkanie zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Przypomnijmy, że projekt „Postaw na aktywność" realizowany od 2009 roku zaktywizował 145 osób (w tym 125 osób niepełnosprawnych) z terenu Powiatu Wrocławskiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działania w ramach projektu służyły podniesieniu kompetencji życiowych i umiejętności psycho-zawodowych osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej. Udział w projekcie pozwolił uczestnikom na podniesienie poziomu samodzielności i odpowiedzialności, podwyższenie samooceny, nabycie umiejętności w poruszaniu się na otwartym rynku pracy. Uczestnicy z pewnością wynieśli znaczące korzyści - są gotowi do podjęcia aktywności.

Arleta Szmigielska, Magdalena Kuźnicka, Marcin Seretny

Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego wręcza certyfikat uczestnikowi projektu

Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego wręcza certyfikat uczestnikowi projektu

Starosta Powiatu Wrocławskiego, Dyrekorzy PCPR, uczestnik projektu

Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego wręcza certyfikat uczestnikowi projektu

Dyrektor PCPR Arleta Szmigielska

Pan Roman Potocki Starosta Powiatu Wrocławskiego

na zdjęciu wszyscy uczesnicy konferencji

uczestnicy projektu Postaw na aktywność

na zdjęciu uczestnicy konferencji

Magdalena Kuźnicka Zastępca Dyrektora PCPR i Agata Gwara Doradca do spraw osób niepełnosprawnych w projekcie