Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Dyrektor PCPR we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego

Wersja dla słabowidzących:

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu poszukuje kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego – osób z otwartym sercem, odpowiedzialnych i gotowych do opieki nad dziećmi.

Rodziną zastępczą mogą być wspólnie zamieszkali małżonkowie, a także osoba samotna.

Warunki, które powinien spełniać kandydat na prowadzenie pogotowia rodzinnego:

 • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
 • przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
 • nie jest ograniczony w zdolności do czynności prawnych,
 • nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu ograniczona ani zawieszona,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,
 • w przypadku deklaracji utworzenia rodziny niezawodowej, co najmniej jedna z osób tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodu,
 • wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
 • jest zdolny do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone zaświadczeniami o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wystawionymi przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz opinię o posiadaniu predyspozycji i motywacji od pełnienia funkcji rodziny zastępczej,
 • zapewnia odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokojenie jego indywidualnych potrzeb w tym:
  • rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,
  • właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
  • wypoczynku i organizacji czasu wolnego,
  • uzyskał pozytywną opinię Organizatora Pieczy Zastępczej,
 • posiada zaświadczenie o ukończeniu szkolenia organizowanego przez Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.

Rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie.

Szczegółowych informacji udziela telefonicznie lub osobiście:
Magda Saska-Radwan – psycholog, tel. 71/ 72 22 005 lub 71/ 72 21 860,

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu
ul. Kościuszki 131
Budynek Starostwa Powiatowego, IV piętro, pok. 431