Włącz się w pomaganie! Zostań Wolontariuszem! ZAPRASZAMY

Spotkanie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Wersja dla słabowidzących:

Spotkanie Spoecznej Rady Dnia 16 kwietnia 2014 r. w Sali szkoleń Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli członkowie Rady: Pani Joanna Bryłkowska-Hehn, Pani Bożena Łoposzko, Pani Monika Rosa i Pan Marcin Seretny oraz zaproszeni goście: Pani Magdalena Kuźnicka – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu i Pani Marta Ścisłowska – Pracownik socjalny PCPR.

 

Drugie w tym roku spotkanie Rady poświęcone było zaopiniowaniu wniosków złożonych w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Do PCPR we Wrocławiu wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru D programu. Pierwszy z nich został złożony przez Stowarzyszenie MONAR z Milejowic i dotyczy zakupu samochodu osobowego (9-cio miejscowego) przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózku inwalidzkim. Drugi wniosek, przygotowany przez Gminę Jordanów Śląski, dotyczy zakupu autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy. Zakup ww. pojazdów przyczyni się do polepszenia sytuacji osób niepełnosprawnych w Powiecie Wrocławskim, poprzez likwidację bariery transportowej. Rada pozytywnie zaopiniowała oba wnioski.

 

Ponadto podczas posiedzenia omówiono stan realizacji projektu systemowego „Postaw na aktywność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W bieżącym roku PCPR realizuje VI edycję projektu, do uczestnictwa w którym zrekrutowano 28 osób wykluczonych społecznie, w tym 21 osób niepełnosprawnych i 7 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

 

Członkowie Rady omówili również stan przygotowań do I Powiatowego pikniku na rzecz osób niepełnosprawnych, który odbędzie się we wrześniu 2014 r. Zaplanowano też kolejne posiedzenie Rady podsumowujące jej roczną działalność na czerwiec 2014 r.